WELCOME

บริษัทเปิดดำเนินการจากกลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์อันมีประสบการณ์การให้บริการตรวจด้านพันธุกรรมและทีมงานเทคนิคการแพทย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพให้กับคนไทยจนเป็นที่รู้จัก อันมุ่งหวังร่วมกันในการเสริมสร้างสุขภาวะให้กับบุคคล จึงได้จัดบริษัทพร้อมเปิดดำเนินการคลินิกเทคนิคการแพทย์ในนาม "คลินิกเทคนิคการแพทย์จีโนเวชั่น"

สินค้าของเรา

บริการของเรา